Storyboard/telling

Hoe ga ik mijn verhaal vertellen? In welke volgorde?

Ik heb een (nog niet 100% volledig uitgeschreven) poging gedaan in woorden.

STORYTELL

Intro over BELGIE haar werking

 • uitleg basiswerking België (niveaus) (link bron)
  • Hoogste verdieping: 
   • Federale staat
   • Gemeenschappen (heeft te maken met taal en, in een ruimer kader, met alles wat de cultuur aangaat) = persoonsgebonden
   • Gewesten ( geïnspireerd door economische belangen. De gewesten, die naar meer economische autonomie streefden, drukken deze belangen uit. ) = Grondgebonden
  • Tweede Verdieping
   • Provincies
  • Onderste verdieping:
   • Gemeenten

Federale Staat:

Toch houdt de federale staat belangrijke bevoegdheden, onder meer op het vlak van buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid, belangrijke delen van volksgezondheid en binnenlandse zaken… (De gemeenschappen en de gewesten zijn echter ook bevoegd voor buitenlandse betrekkingen.)

Gemeenschappen: 

België ligt op de breuklijn van de Germaanse en de Latijnse culturen. Daarom heeft België vandaag drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Deze gemeenschappen stemmen dus overeen met de bevolkingsgroepen.

Gewesten: 

werd historisch geïnspireerd door economische belangen. De gewesten, die naar meer economische autonomie streefden, drukken deze belangen uit. De oprichting van drie gewesten was hiervan het gevolg: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Ze zijn tot op een zekere hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse “Länder”. Het land is verder nog verdeeld in 10 provincies en 581 gemeenten.

Start van de Begroting

Stap 1: Basis

De Federale begroting is een complex onderdeel van de Belgische Regering. 

België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Dit betekent: dat de macht om beslissingen te nemen niet langer exclusief toebehoort aan de federale regering en het federaal parlement. De leiding over het land is nu in handen van verschillende partners, die onafhankelijk hun bevoegdheden uitoefenen in hun domeinen.

Een land financieren is een van de hoofdtaken van de overheid. Maar hoe gebeurt dat juist? 

Deze visualisatie schijnt er wat licht op.

basis

Om te beginnen, geeft de Federale overheid in totaal X miljard euro uit. Dit stellen we hier gelijk aan ‘het totaal’, en dus het equivalent van 100%. 

— eerste ‘lege’ visualisatie, zonder opdelingen —

In grote lijnen wordt het Federaal budget onderdeel in drie (3) groepen. Deze geheten: 

— Eerste groep ‘entiteit 1’ wordt ge-highlight — 

“Entiteit 1.” Bevat de Federale instellingen. Zometeen zien we wat dat juist inhoud. 

— Tweede groep ‘entiteit 2’ wordt ge-highlight — 

“Entiteit 2.” Is de doorstorting naar lokalere instellingen zoals de Gemeenten en Gewesten. 

— Derde groep ‘EU’ wordt ge-highlight. — 

Ten slotte wordt er nog een klein deel gestort naar de Europese Unie. 

Dit zijn de drie meest algemene groeperingen. 

diepte – Entiteit 1 

We kijken achter de gordijnen van Entiteit 1 

— entiteit 1 wordt opnieuw bovengehaald — 

Hierin zitten de ‘primaire uitgaven’ en ‘Sociale Zekerheid’. 

— zowel P.U. als S.Z. worden ge-highlight — 

diepte – Entiteit 1 – Primaire Uitgaven

— enkel P.U. (= primaire uitgaven) blijft ge-highlight; de rest ‘blacks out’ — 

In de Primaire Uitgaven vinden we de Federale Overheidsdiensten (FOD) en provisies. 

Een oplijsting:

— een oplijsting (informatiegrafiek blijft op de achtergrond, blurred out om aandacht te geven aan de opsomming) — 

 • FOD Kanselarij Eerste Minister
 • FOD Beleid en Ondersteuning
 • FOD Onafhankelijke organisaties
 • FOD Justitie
 • FOD Binnenlandse Zaken
 • FOD Buitenlandse Zaken en Ontw. samenwerking
 • FOD Landsverdediging 
 • FOD Federale politie en geintegreerde werking
 • FOD Financien
 • FOD Regie der Gebouwen
 • Dotaties
 • FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal overleg
 • FOD Sociale Zekerheid
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en Leefmilieu
 • FOD Maatschappelijke integratie
 • FOD Economien, KMO, Middenstand en Energie
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • FOD Wetenschapsbeleid
 • Interdepartementale provisie
 • Provisie strijd terrorisme en radicalisme

— FODS in ‘autoriteitscel’ samenvoegen, op volgorde, per stap — 

 • €€ Dotaties
 • €€ FOD Kanselarij Eerste Minister
 • €€ FOD Beleid en Ondersteuning
 • €€ FOD Onafhankelijke organisaties
 • €€ FOD Justitie
 • €€ FOD Binnenlandse Zaken
 • €€ FOD Buitenlandse Zaken en Ontw. samenwerking
 • €€ FOD Landsverdediging 
 • €€ FOD Federale politie en geintegreerde werking
 • €€ FOD Financien
 • €€ FOD Regie der Gebouwen

….. vormen samen de “Autoriteitscel’, en bevat in totaal €X of X% van de begroting. 

— FODS in ‘Sociale cel’ samenvoegen, op volgorde, per stap — 

 • €€ FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal overleg
 • €€ FOD Sociale Zekerheid
 • €€ FOD Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en Leefmilieu
 • €€ FOD Maatschappelijke integratie

… vormen samen de ‘Sociale Cel’, en bedraagt €X of X% van de begroting.

— FODS in ‘Economische cel’ samenvoegen, op volgorde, per stap — 

 • €€ FOD Economien, KMO, Middenstand en Energie
 • €€ FOD Mobiliteit en Vervoer
 • €€ FOD Wetenschapsbeleid

… vormen samen de ‘Economische Cel’, en bedraagt €X of X% van de begroting.

Tot slot schieten de Provisies over. €€

— provisies samenvoegen, op volgorde, per stap — 

 • Interdepartementale provisie
 • Provisie strijd terrorisme en radicalisme

Provisies zijn (meer uitleg over provisies: provisies = ‘het voorraadje van de eekhoorn‘) 

…. waren de Primaire uitgaven. 

— samenvoeging/ overzicht van de volledige primaire uitgaven, met hover-optie — 

Sociale Zekerheid

— move highlight van (volledig aangevulde Primaire Uitgaven naar Sociale Zekerheid. (nog steeds binnen Entiteit 1!)—

De overheid geeft in totaal €X miljoen euro uit aan de categorie ‘Sociale Zekerheid’. 

De Sociale Zekerheid bedeeld dit nogmaals door:

— volgen van uitgaven in visualisatie — 

aan Het werknemersstelsel (€X%) (klein beetje meer uitleg?)

aan Zelfstandigenstelstem (€X%) (klein beetje meer uitleg?)

! Zowel de categorie ‘Werknemers’ als de ‘Zelfstandigen’ storten elk een bedrag door naar het RIZIV, voor de Geneeskundigen ! €X (=X%) van het Werknemersstelsel gaat naar RIZIV. Voor het Zelfstandigenstelsel is dit €X (= X%)

— verplaatsing van geld WN en ZELFST. naar RIZIV — 

— rijzig krijgt eigen nestje —  

X gaat naar Pensioenen

— visual — 

Tot slot gaat X naar Sociale bijstand. 

— visual —

De Sociale Bijstand klinkt mogelijk wel bekend in de oren. Vaak wordt er hierover gediscussieerd i.v.m. vluchtelingen.

Sociale Bijstand omvat:   

inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming personen met handicap, leefloon, toelagen ocmw’s. 

< vraag > “welke van deze 4 onderdelen binnen de Sociale Bijstand gaat volgens jou het meeste € naartoe? 

> antwoord <  €€ tegemoetkoming personen met handicap  > €€ leefloon > €€ inkomensgarantie voor ouderen > €€ toelagen ocmw’s

— antwoord in animatie in visualisatie — 

Entiteit 2

(nog aan te vullen)

Test 1 in XD

Voorlopig heb ik enkel het storyboard voor het geheel van Entiteit 1. Dat is dan ook de grootste brok informatie – die eigenlijk ook volledig focust op de ‘echte’ Federale uitgaven.

De rest volgt nog!

Tot die tijd, zou ik nog een extra link willen toevoegen die leidt naar mijn testversie in Adobe XD.

Adobe XD testversie

Test 2 in XD

In deze tweede (niet werkelijk ‘de tweede’, eerder de 7e) poging, heb ik naar een oplossing proberen zoeken voor het feit dat Antony niet meer van zich laat horen. Daarbij concludeer ik dat hij mij niet meer gaat bijstaan.

Daarom heb ik met Hilde besproken om dit aan te pakken in ‘lauter’ Adobe XD.

Dit maakt dat mijn ‘scroll-only’ visie niet meer kan doorgaan, en moet ik andere manieren vinden om een vlotte overgang na te bootsen.

Deze link is mijn poging!
https://xd.adobe.com/view/2e1a3b24-17c2-46df-6438-4f926f8885dd-582b/?fullscreen&hints=off

One thought on “Storyboard/telling”

Leave a Reply to bart Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *