Storytelling

{ Project Titel } Federale Begroting onder de loep

{ De Algemene uitgaven }

{ Intro } De federale begroting van België is een onderwerp waar vaak over wordt gesproken, maar weinig over is geweten. Waar investeert de overheid eigenlijk in? en hoeveel?

{ Paragraaf } België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Dit betekent dat de leiding over het land is nu in handen van verschillende partners, die onafhankelijk hun bevoegdheden uitoefenen in hun domeinen.

Waar investeert de overheid eigenlijk in? en hoeveel?

{ Entiteit 1 } Entiteit 1 (174 miljard, 69%) : zijn de uitgaven op Federaal niveau. Dit bevat bijvoorbeeld de FOD’s en Sociale Zekerheid.

{ Entiteit 2 } Entiteit 2 (60 miljard, 28%) : zijn de gelden die lokaler worden verdeeld. Zoals de Gewesten en Gemeenschappen. Daar gaat bijvoorbeeld de begroting op Vlaams niveau mee aan de slag.

{ E.U. } Europese Unie (5,6 miljard, 3%) : Ten slotte geeft de Federale overheid nog een bijdrage aan de Europese Unie.

{ Paragraaf } Nu weet u waar het begrotingsbudget in 3 grote lijnen naartoe gaat: Entiteit 1, Entiteit 2, en de EU. Maar dit is niet concreet genoeg. In de volgende stappen vindt u steeds meer duidelijkheid.
We bekijken wat er zich juist afspeelt binnen de uitgaven op Federaal niveau: Entiteit 1

{ Entiteit 1 }

{ Paragraaf } Zoals eerder vermeld, zijn de uitgaven naar en van Entiteit 1 voor Federale doeleinden. Hierin zitten de subcategorieën; ‘Primaire Uitgaven’ (52,5 miljard, 35% van Entiteit 1) & ‘Sociale Zekerheid’ (95 miljard, 65% van Entiteit 1).

{ Primaire Uitgaven }

{ Paragraaf } Laten we de Primaire Uitgaven (52,5 miljard, 35%) ontleden.

{ Paragraaf } De Primaire uitgaven is een verzamelnaam voor de Federale Overheidsdiensten (FOD’s).
De verschillende FODS worden in de Federale begroting opgedeeld in 4 verschillende subcategorieën;

{ Autoriteitscel (26,5 miljard, 51% van Primaire Uitgaven) }
{ Sociale cel (20 miljard, 39% van de Primaire Uitgaven) }
{ Economische cel (4 miljard, 8% van de Primaire Uitgaven) }
{ provisies (0,8 miljard, 1,5% van de Primaire Uitgaven) }

{ Autoriteitscel }

{ paragraaf } De Autoriteitscel beschikt over het grootste budget binnen de Primaire uitgaven. De FOD’s die in deze categorie genesteld zitten, zijn:

{ opsomming }
* Dotaties (13,5 miljard; 51% )
* FOD Landsverdediging (2,6 miljard; 10% )
* FOD Federale Politie en Geïntegreerde werking (2,1 miljard; 8,1% )
* FOD Financiën (2 miljard; 7,5% )
* FOD Justitie (1,9 miljard; 7,2% )
* FOD Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking (1,7 miljard; 6,3% )
* FOD Binnenlandse zaken (1,5 miljard; 5,8% )
* FOD Regie der Gebouwen (0,7 miljard; 2,7% )
* FOD Kanselarij Eerste Minister (0,2 miljard; 0,7% )
* FOD Beleid en Ondersteuning (0,17 miljard; 0,6% )
* FOD Onafhankelijke organisaties (0,009 miljard; 0,03% )

{ Sociale cel }

{ Paragraaf } De tweede grootste brok in de Sociale cel (20 miljard, 39% van de Primaire Uitgaven).
De FODs die hierin genesteld zitten, zijn;

{opsomming}
* FOD Sociale Zekerheid (18,5 miljoen; 90% )
* FOD Maatschappelijke integratie (1,3 miljard; 6,7%)
* FOD Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en Leefmilieu (0,4 miljard; 1,8%)
* FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal overleg (0,2 miljoen; 1,1% )

{ Economische cel }

{ Paragraaf } De Economische Cel (4 miljard, 8% van de Primaire Uitgaven) krijgt al een aanzienlijk kleiner budget toebedeeld dan de Autoriteitscel en Sociale cel. In deze cel zitten de volgende FOD’s:

{ opsomming }
* FOD Mobiliteit en Vervoer (3,3 miljard; 75% )
* FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (0,6 miljard; 13% )
* FOD Wetenschapsbeleid (0,5 miljard; 11%)

{ Provisies }

{ Paragraaf } Tot slot zijn er de provisies. Provisies zijn kredieten die zijn vrijgemaakt voor nog-niet-bepaalde doeleinden. Het is de ‘voorradig van de eekhoorn’. Tijdens COVID-19 heeft de overheid bijvoorbeeld 0,1 miljard vrijgemaakt en in de provisies gepompt, voor de toekomstige aankoop van mondmaskers.
Er zijn 2 soorten provisies:

{ opsomming }
* Interdepartementale provisies (0,7 miljard; 86% )
* Provisie strijd terrorisme en radicalisme (0,1 miljard; 14% )

{ Sociale Zekerheid }

{ Paragraaf } De uitgaven binnen de Primaire Uitgaven zijn nu geweten. In de volgende stap wordt de Sociale Zekerheid (95,1 miljard; 64,5% ) onder de loep genomen.

{ Paragraaf } We dragen allen ons steentje bij zodat we een uitkering kunnen blijven genieten, ook al zou er iets onverwacht gebeuren. De bedeling van het Federaal Budget in de Sociale zekerheid kent 4 onderdelen:

{ Opsomming }
* Werknemersstelsel (RSZ) (68,2 miljard; 72%)
* Zelfstandigen-stelsel (RSVZ) (7,0 miljard; 7,5%)
* Pensioenen (16,3 miljard; 17,1%)
* Sociale Bijstand (3,5 miljard; 3,7%)

{Paragraaf} Misschien is het opgevallen dat RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) niet in deze lijst staat. Laten we kijken hoe deze juist ontstaat.
Het werknemersstelsel bestaat uit:

{Opsomming}
* Prestaties
* Doorstorting naar RIZIV

{Paragraaf}
Hetzelfde geldt voor het Zelfstandigen-stelsel, deze bestaat eveneens uit:

Opsomming:
* Prestaties
* Doorstorting naar RIZIV

{ Paragraaf } Zowel het Werknemersstelsel (RSZ) als het Zelfstandigenstelsel (RSVZ) dragen nog een deel intern over naar de extra categorie: het Stelsel voor Geneeskundigen (RIZIV).

{ Paragraaf } Zowel het Werknemersstelsel (RSZ) als het Zelfstandigenstelsel (RSVZ) dragen dus een deel over naar het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Als we de bedragen optellen en in de rij toevoegen….

* Werknemersstelsel: draagt 25 miljard / 37,1 % van hun vermogen over naar RIZIV
* Zelfstandigen-stelsel: draagt 2,6 miljard/ 36,9 % van hun vermogen over naar RIZIV

{Paragraaf}
… Zien we dat RSZ slinkt tot XXXX miljard / XXX%, RSVZ eveneens slinkt tot XXX miljard en XXX %, en RIZIV opgeteld 27,9 miljard krijgt.

{Paragraaf} Om het RIZIV te kunnen weergeven is er een aanpassing aan de grafiek geweest. Dat geeft ons een nieuw overzicht van de Sociale Zekerheid:

{ Opsomming }
* Werknemersstelsel (RSZ) (42,9 miljard; 45%)
* Zelfstandigen (RSVZ) (4,4 miljard; 5%)
* Pensioenen (16,3 miljard; 17%)
* Sociale Bijstand (3,5 miljard; 3,7%)
* RIZIV (27,9 miljard; 29,3%)

{ Sociale Bijstand }

{ Paragraaf } RSZ, RSVZ, Pensioenen en RIZIV zijn nu verduidelijkt. Maar wat is Sociale bijstand?
Sociale Bijstand is de uitkering die onze bevolking krijgt wanneer hij of zij niet in staat is om te werken, en loopt ongeveer samen met de ‘Lokale Overheden’ binnen Entiteit 2. In deze categorie zijn ook vaak discussiepunten rond de besparingen. nochtans gaat dit om slechts 3,5 miljard.
De omvattende elementen in de Sociale Bijstand zijn:

{ Opsomming }
* Tegemoetkoming personen met handicap (1,7 miljard; 48,5% )
* Leefloon (1,1 miljard; 31,7% )
* Inkomensgarantie voor ouderen (0,6 miljard; 16,8% )
(voor alle bejaarden wiens pensioen te weinig is om van te leven)
* Toelagen OCMW’s. (0,1 miljard; 3% )

{ Paragraaf } Deze categorie is vaak een punt van politieke en economische discussie. Nu bent u beter geïnformeerd over de bestedingen binnen de sector, hoe de verdeling van de Sociale Bijstand juist zit, op Federaal niveau.

{ Entiteit 2 }

{ Paragraaf } Entiteit 1 is volledig besproken. Tijd om over te vloeien naar Entiteit 2.
Entiteit 2 zijn dus de niet-federale uitgaven, en stromen door naar:

{ opsomming }
* Gemeenschap (Persoonsgebonden) (62,5 miljard; 62% van Entiteit 2 )
* Gewest (Grondgebonden) (19,7 miljard; 40% van Entiteit 2 )
* Lokale Overheden (2,7 miljard; 4,5% van Entiteit 2 )

{ Gemeenschappen }

{ Paragraaf } De Gemeenschap: België ligt op de breuklijn van de Germaanse en de Latijnse culturen. Deze gemeenschappen stemmen overeen met de bevolkingsgroepen.
Daarom heeft België vandaag drie gemeenschappen:

{ opsomming }
* de Vlaamse Gemeenschap ( 22,9 miljoen; 61,3% );
* de Franstalige Gemeenschap (14 miljoen; 37,3% );
* de Duitstalige Gemeenschap (0,25 miljoen; 0,6% );
* Gemeenschappelijke Gemeenschap (0,24 miljoen; 0,6% )
(Voor de Vlamingen in Brussel)

{ Gewesten }

{ Paragraaf } Gewest werd historisch geïnspireerd door economische belangen. De gewesten, die naar meer economische autonomie streefden, drukken deze belangen uit. Ze zijn tot op een zekere hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse “Länder”.
De oprichting van drie gewesten was hiervan het gevolg:

{ Opsomming }
* het Vlaamse Gewest (8,5 miljard; 43,3% )
*het Waalse Gewest. (7,4 miljard; 37,8% )
*het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3,7 miljard; 18,8% )

{ Paragraaf } Als je de Vlaamse Gemeenschap combineert met het Vlaamse Gewest, bekom je ‘Vlaanderen’.

{ Paragraaf } De Vlaamse regering moet het echter niet doen met ‘lauter’ het inkomen die ze krijgen van de Federale Overheid. Ze genereren – net zoals Wallonië en Brussel – zelf nog inkomsten. (o.a. door boetes)

{ Lokale Overheden }

{ Paragraaf } Tot slot zijn er nog de Lokale Overheden. Zij vallen ongeveer in dezelfde soort uitgaven als de Sociale Bijstand in Entiteit 1, en behelst:

{ Opsomming }
* Leefloon (1,1 miljard; 42% )
* Dotaties Politiezones (0,98 miljard; 37% )
* Andere (0,45 miljard; 17% )
* Toelage OCMW-opvang vluchtelingen (0,1 miljard; 4% )

{ Paragraaf } Bij deze is ook Entiteit 2 volledig besproken.

{ Paragraaf } De Bijdrage aan de Europese Unie is zo’n 3% van het volledige budget. Dit is een verplichte bijdrage die de Europese landen bijdragen voor de werking van de Europese Unie.

{ Paragraaf } Dit was de Federale Begroting.
Ga verder om het overzicht te bekijken.

{ Algemeen Overzicht }

{ Paragraaf } Hover over de visualisatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *